Kolekcja

Książnica Cieszyńska

Utworzona w 1994 r. Książnica Cieszyńska jest komunalną biblioteką o charakterze naukowym. Jej zbiory, liczące w sumie ok. 130 000 woluminów, w tym ok. 18 500 starych druków, a ponadto ok. 17 000 jednostek inwentarzowych rękopisów, zawierają kilka zabytkowych kolekcji bibliotecznych o regionalnej proweniencji. W ich skład wchodzą zarówno rękopisy i druki powstałe w regionie, jak i piśmiennictwo, które począwszy od średniowiecza docierało na Śląsk Cieszyński, inspirując rozwój kultury regionu i kształtując jej specyfikę. Znaleźć tu można dzieła napisane w większości języków europejskich, związane z różnymi kręgami narodowymi i wyznaniowymi, reprezentatywne dla wszystkich obecnych w kulturze europejskiej nurtów ideowych. Ze względu na swoją proweniencję, historię określaną wielowiekowym związkiem z regionem, a także zawartość, zbiory te – zarówno jako zespół kolekcji, jak i zbiór pojedynczych egzemplarzy, nierzadko cennych i unikalnych w skali uniwersalnej – stanowią nie tylko najważniejszy zabytek piśmienniczej kultury regionu i podstawową bazę źródłową do badań nad jego przeszłością, ale także istotny składnik europejskiego dziedzictwa kultury.. Do "Porozumienia o współtworzenia Śląskiej Biblioteki Cyfrowej" Książnica Cieszyńska przystąpiła 23 stycznia 2009 r., w pierwszej kolejności udostępniając w ŚBC zasób cyfrowy przygotowany dla założonej przez siebie w 2003 r. Cieszyńskiej Biblioteki Wirtualnej, teraz zaś przetworzony zgodnie ze standardami przyjętymi w ŚBC. Zbiór ów, obejmujący monografie oraz przyczynki historyczne, wydawnictwa statystyczne i źródłowe, pamiętniki, bibliografie, informatory, które bądź bezpośrednio odnoszą się do Śląska Cieszyńskiego, bądź też odgrywają pomocniczą rolę w badaniach nad jego dziejami, liczy blisko 13 000 stron. W ciągu 2009 r. kolekcja ta poszerzona zostanie o cyfrowe publikacje powstające w rezultacie projektu "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego", który finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i realizowany przez konsorcjum złożone z pięciu cieszyńskich bibliotek i archiwów. W ramach tegoż projektu do zbiorów ŚBC trafi licząca ok. tysiąca jednostek inwentarzowych kolekcją rękopisów biblioteki Leopolda Jana Szersznika, a ponadto cyfrowe wersje kilkudziesięciu tytułów dawnej cieszyńskiej prasy, w tym m.in. "Gwiazdka Cieszyńska", "Dziennik Cieszyński" oraz "Silesia”. Cały zasób, który Książnica Cieszyńska zamierza do końca 2009 r. udostępnić za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, obejmie kopie blisko 420 000 stron. Również w przyszłości realizowaną przez siebie politykę w zakresie dygitalizacji zbiorów Książnica Cieszyńska zamierza skoncentrować na regionalnym dziedzictwie piśmienniczym, uznając jego włączenie do systemu krajowych i europejskich zasobów cyfrowych za jedno ze swoich fundamentalnych zadań.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (1)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji